CHÍNH SÁCH CỦA HLINK
 
Chính sách của Hlink bao gồm các quy định sử dụng và các điều khoản hướng dẫn người sử dụng khi tham gia trang web. Bằng việc sử dụng các dịch vụ trên Hlink, người sử dụng được coi như đã chấp nhận các điều khoản ở các mục được trình bày dưới đây. Do đó, trước khi tham gia mua bán hoặc sử dụng các dịch vụ của Hlink, đề nghị khách hàng hãy đọc kỹ các quy định này:
- Những người truy cập sử dụng dịch vụ của Hlink đều không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào cho các thông tin nhận được và quá trình giao dịch thông qua website.
- Người truy cập sẽ được cung cấp khả năng tạo một tài khoản thành viên trên Hlink phục vụ mục đích giao dịch và các thành viên có thể truy cập để chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân trên trang web bất cứ lúc nào.
-Công ty chúng tôi chú trọng tới sự an toàn cho thông tin cá nhân của thành viên một cách nghiêm túc, các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ những thông tin này với trách nhiệm cao.
-Tuy nhiên, các thành viên phải tuân thủ các quy định của Hlink đối với người sử dụng:
-Các thông tin cá nhân phục vụ cho việc giao dịch phải trung thực, chính xác để đảm bảo sự thành công cho giao dịch.
-Thành viên không được cung cấp cho bất kỳ ai tài khoản của mình, tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu
-Không được chuyển nhượng tài khoản của mình cho người khác mà không có thông báo chính thức cho Hlink.
-Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hlink về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý, đảm bảo quyền lợi cho chính bên thành viên.
-Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với nội dung của trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Hlink đều bị nghiêm cấm.
-Những hành vi dự định phá hoại, cố ý gây rối loạn, làm tổn hại trang web dưới mọi hình thức đều được coi là hình thức tấn công trái phép và sẽ bị xử lý theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.
-Nếu người sử dụng vi phạm bất cứ một điều khoản nào, quyền hạn của bạn trên website sẽ bị hủy bỏ và Quản Trị trang web có quyền xem xét, xóa bỏ tài khoản trên Hlink hoặc cấm vĩnh viễn không cho thành viên đó sử dụng dịch vụ của Hlink mà không phải báo trước.